تصویر رومینا ؛ دوشیزه ۱۳ ساله ای که پدرش سر او به طرز فجیعی با داس برید

دخترکشی در قرن ۲۱ | جزئیات کشتار بکر نوجوانی که پدرش سر او را با داس برید