آیا دستکش برای محافظت از کرونا سودمند است؟

به گزراش همشهری آنلاین چنانچه سطحی آلوده را با دستکش لمس کنید، ویروس به سطح دستکش نقل مکان می شود. چنانچه با این دستکش دهان خواه بینی تان را لمس کنید، می توانید ویروس را به خودتان منتقل کنید، همانطور که دست بدون دستکش این کار را می کند.

همچنین هنگامی که دارید دستکش را از مشت تان بیرون می آورید، اگر به دقت این کار را ایفا ندهید، ممکن است به سادگی ویروس ها را به مشت هایتان و بعد بوسیله رخ تان منتقل کنید.

داخل واقع، شما با احتمال بسیار بیشتری ممکن است ویروس کرونا را از قطرک های تنفسی فردی که در نزدیکی تان دارد حرف می زند و عطسه می کند، بگیرید تا لمس کردن اشیای آلوده به ویروس و به همین انگیزه است که فاصله گیری جسمانی از دیگران بخاطر پیشگیری از شیوع کرونا اهمیت دارد.

پوشیدن دستکش نمی تواند جای شستن مشت با آب و صابون را بگیرد. اگر در وضعیتی هستید که به آب و صابون دسترس ندارید، می توانید از ژل های ضد عفونی کننده استفاده کنید.

دستکش نه تنها باعث محافظت شما تو مکان های عمومی مانند سوپرمارکت ها نمی شود، بلکه در پیشگیری از انتشار ویروس هم کمکی نمی بطی ء. اگر در سوپرمارکت چیز آلوده ای را لمس کنید، دستکشان آلوده می شود و با لمس کردن چیزهای دیگر آلودگی را بوسیله آنها منتقل می کنید. مشت عاری دستکش هم همین کار را می کند.

گونه محلول این است که داخل سوپرمارکت تا جایی که امکان پذیر است چیزها را کمینه لمس کنید، مثلا میوه ها را برندارید و دوباره در سرجایشان بگذارید.

بالاخره اینکه لزومی ندارد از دستکش های پزشکی استفاده کنید. این دستکش ها برای محافظت در وضعیت پرخطر بیمارستانی و قرارگیری در معرض مایعات بدنی آلوده مانند خون، استفراغ و ادرار مصنوع شده اند.

دستکش های پزشکی مشابه ماسک های پزشکی داخل وضعیت کاستی فعلی باید برای درون اختیار کادر درمانی باشند.

دستکش برای افراد معمولی داخل زندگی روزانه سودمندی از محاسبه حفاظت در برابر ویوس کرونا ندارد و ضرورتی به استفاده از آن نیست.