کشف شواهد فسیلی که نشان دهنده ی عبور میمون ها از اقیانوس نقشه است

ASGاکثرAROOOON فسیل های پستانداران ازنظر ظاهری چندان چشمگیر نیستند: چند دندان داخل این مکان و یک تکه استخوان تو آنجا. فداکار تا اینکه برای شناسایی گونه هایی که بوسیله آن فرع دارند، کافی نیستند. ولی حتی فسیل کوچکی که داخل مکان مناسبی پیدا شود، می تواند سوالات هیجان انگیزی درمورد تکامل ساختن نرم.

در مقاله ی جدیدی که تو روزنامه ی Science منتشر شده است، گروهی بین المللی از پژوهشگران، یکی از این فسیل های شگفت انگیز را وصف کرده اند. این نخل ها، مجموعه ای از دندان های فرخنده است که در کشور پرو محسوس شده است. دندان های پیداشده به گونه ای از میمون ها به صیت اوکایالی پیتکوس پردیتا (Ucayalipithecus perdita) علاقه دارند. معنای این نام، «فرخنده گمشده ی اوکایالی» است.

پردیتا به قوم ای از نخستی ها به نام Parapithecidae تعلق دارد که اعضای آن قبلا هرگز در قاره ی آمریکا علنی نشده بودند. قدمت این نخل حدود ۳۱/۷ میلیون سال گلچین شده است و نزدیک ترین خویشاوند آنکاترانیا وینگی (Qatrania wingi) از مصر است. این امر نشان می دهد که پردیتا به احتمال زیاد از آفریقا منشا پژمان است.

چگونه خجسته هایی که چنین خویشاوندی مباشرت با هم داشته اند، داخل مناطق دور از همی شبیه آفریقای شمالی و آمریکای جنوبی زندگی می کردند که با ۱۵۰۰ تا ۲۰۰ کیلومتر اقیانوس و قطعات ارشد خشکی از اندوه استثنا شده اند؟

پژوهشگران ذیل هدایت پروفسوراریک سایفرت درون دانشگاه کالیفرنیای جنوبی به طور قانع کننده ای استدلال می کنند که فسیل های جدید، اولین مدرک را در این زمینه مهیا می کند که مبارک های باستانی چندبار از اقیانوس اطلس عبور کرده اند.

دانشمندان چندین دهه درمورد این مسئله به مناظره پرداخته اند. از نظر تکاملی، دو تشریح ممکن وجود دارد: مورد اول (vicariance) زمانی اتفاق می افتد که قلمرو عریض ی یک سیاق براثر ظهور جلوگیری کننده جدیدی مثل یک رودخانه لقمه تکه می شود، درحالی که تک دوم (dispersal) زمانی رخ می دهد که وضع بوسیله ناحیه جدیدی مهاجرت کند.مقاله های مرتبط:کشف کوچک ترین نخل میمون دنیا داخل نیستان آمازونکشف نخل شگفت انگیزی از کپی ها تو آلمان

زمانی آفریقا و آمریکای جنوبی به عنوان بخشی از یک ابرقاره درکنار هم راحتی داشتند. اگر در آن دوران، مبارک ها وجود داشتند، در سرتاسر آن گشادگی می یافتند و پس ازآن با باز شدن اقیانوس اطلس درجهات مختلف اسیر می شدند (واگرایی درون جای پا جدایی جغرافیایی). اگرچه باز شدن مقدماتی ی اقیانوس اطلس حدود ۱۸۰ تا ۱۲۰ میلیون سال پیش رخ داده است و منشا میمون ها متجاوز جدیدتر است. این تشریح اینک به نعوظ عریض مورد اجابت راحتی ندارد.

درعوض، ایده ی پراکنش درون مسافت طولانی تو اقیانوس باقی می ماند. حیات میمون هایی که در آمریکای جنوبی مرکزی زندگی می کنند، علامت می دهد که چنین چیزی حداقل یک بار رخ داده است. ما نمی توانیم درمورد چگونگی این سرگذشت اطمینان حاصل کنیم ولی یک احتمال آن است که ممکن است طوفانی بزرگ، تکه ای از جنگلی ساحلی را کنده باشد و آن را در سرتاسر اقیانوس حمل کرده باشد. چنانچه این قطعه، حاوی جانورانی بوده باشد و اگر به سرعت حرکت کرده باشد، مقدور است آن ها زنده مانده و در سرزمین جدید مقاوم شده باشند. البته این رویدادی بسیار نادر است که احتمال موفقیت آن نیز بسیار اندک است، اگرچه می دانیم که امروزه همچنین گاهی رخساره می دهد. پردیتا به عنوان باستانی ترین میمون آمریکا جنوبی، زمان بندی این پراکنش احتمالی را به چند میلیون سال عقب تر می برد. بنیانی تر اینکه، علامت می دهد این اتفاق بیش از یک بار رخ داده است.اهمیت لباس دندان

مقاله ای که درمورد پردیتا منتشر شده است، بیشتر درمورد آناتومی نحو ی جدید است که نویسندگان از آن بخاطر گلچین نگرش قرارگیری آن در درخت تکاملی استفاده کرده اند. دندان های میمون ها اغلب برای بازسازی روابط مورد معاینه راحتی می گیرند زیرا به خوبی حفظ شده و میان گونه های مختلف، با اندوه تفاوت دارند.

سطح جونده ی هر دندان با کاسب ها (جزء های برجسته) و حوزه ها (بخش های فرورفته) پوشانده شده است که لباس متمایزی بوسیله دندان می دهد. در مقاله ی پردیتا، نویسندگان دندان های فسیل جدید خود را با دهان های سایر اعضای همان خانواده و دیگر میمون های زنده و منقرض شده مقایسه کرده اند. یکی از تصاویر طوری اصلاح شده تا فقط دندان های آسیای ارشد را در فک پایین نشان دهد. رنگ جزیی قرمز، پردیتا را علامت می دهد و طعم جزیی های نارنجی و آبی نیز بوسیله ترتیب نشان دهنده ی دهان های میمون مصری و مبارک آمریکای جنوبی مرکزی هستند.

دندان های میمون مصری H H و (I بوسیله ته رنگ) نارنجی و دندان های (پردیتا J، به زنگ) سرخ همه دارای کاسب های بیش عالی و حوزه های کوچکی. هستند چنانچه این یک نگاره باشد، از مجموعه ای تل ی شیب دار مخلوق شده است که با فاصله ی نزدیک پهلو هم قرار اندوهناک.

اند مورد (K به فام) نارنجی نیز از مصر است و (L به طعم جزیی) آبی از آرژانتین. است این دندان ها کاسب های کمتری دارند و به مایه ی قله هایی بوسیله بی آرامی می پیوندند که حوزه ی عمیقی را در مرکز تشکیل می. دهد چشم انداز این جا کوهستانی با مرزهای به غصه بی وقفه ای است که دره ای ژرف را محاصره کرده. اند این دهان ها از مصر و آرژانتین بوسیله فرخنده های خانواده ی متفاوتی علاقه. دارد دندان آخری (M بوسیله رنگ) آبی بوسیله یک میمون زنده ی آمریکای جنوبی مرکزی فرع (دارد تمام موارد دیگری که نشان داده شده اند، مربوط بوسیله میمون های منقرض شده). هستند مقایسه ی آن با K و L نشان دهند ه ی تشابه میان این میمون زنده ی آمریکای جنوبی و دو میمون منقرض شده. است اما پردیتا بوسیله صراحت در این گروه قرار.

ندارد به نعوظ خلاصه، ما دو دسته از میمون های آمریکای جنوبی مرکزی را داریم که یکی شامل پردیتا و دیگری شامل تمام گونه های دیگر می. شود این دو گروه وفاق ی دوری با تیمار. دارند درعوض، هر کدام از آن ها دارای خویشاوندان نزدیکی داخل مصر. هستند این بدان معنا است که دو میمونِ شاخص باید سفر کرده.باشند نتایج

تکاملی پردیتا باید تقریبا در همان زمانی که خویشاوندان میمون های حی آمریکای جنوبی مرکزی به قاره ی آمریکا روان اند، به این قاره رسیده باشد و این فرخنده ها در این منطقه، هم زمان با هم حیات. داشتند این حیات هم زمان مقدور است چالش برانگیز بوده باشد؛ بجای روش های نزدیگ اغلب با بی آرامی رقابت می. کنند ولی پردیتا به اندازه ی کافی زنده مانده است تا بتواند در فواصل طولانی مسافرت یواش و بوسیله اندازه ی کافی تثبیت شود تا فسیل هایی از خود برجای. گذارد این واقعیت که این دو قسمت قسمت کردن از فرخنده ها تقریبا به طور هم زمان پراکنده شده اند، باتوجه بوسیله نادر بودن پراکنش های مسافتی کامل همچنین شگفتی آور. است داخل حدود همین زمان، کلاهک های یخی قطبی گسترش یافت و سطح آب دریاها کاهش معین. کرد پایین آمدن سطح آب غرق کردن مقدور است در تسهیل مسافرت آبی اساسی بوده.

باشد سرانجام، پردیتا و معاصرانش برای زنده ماندن درجریان عبور از مسافتی طولانی، باید موجودات سرسختی بوده. باشند شاید آن ها نیز مانند لمورهای زنده، ازنظر فیزیولوژیکی به محیط های سخت متجانس بوده. اند شاید بی آرامی بر انعطاف پذیری رفتاری خود متکی بوده اند که ویژگی خجسته های زنده نیز. است تو هر صورت، آن ها فیروز شدند و درون گذر از اقیانوس اطلس زنده مانند که علامت می دهد این اسلوب ها حیوانات متجاوز جالبی بوده.اند بیشتر:بخوانید تولید گیاهان همیشه درخشان؛ دستاورد متاخر مهندسان ژنتیکایجاد تصادفی ارشد ترین ابرکامپیوتر جهان با شریک کامپیوتر های خانگیچرا امساک گزینی اجتماعی درون دوران شیوع بیماری برای انسان ترسناک است؟نتایج پژوهشی: تازه مارها برای دفاع از خود زهر تولید نمی کنندکشف شواهدی از تکامل انگشت در ماهی