زنبورها و درک اصطلاح نمادین ریاضیات

ASGHAROOOOدرست همان طورکه ما آدم ها تشخیص می دهیم تشبیه کردن 7 یا VII با معادل هفت مرتبط است، به نظر می رسد زنبورها نیز می توانند چنین رابطه ای را امتیاز دهند. به عبارت دیگر، آن ها فقط کمیت ها و جمع و تفریق را حساسیت نمی کنند؛ بلکه می توانند واژه نمادین آن مفاهیم را نیز درک کنند. این توانایی برای پایگاه با چنین مغز کوچکی کاملا شگفت انگیز است. آدریان دایر، دانشمند دانشگاه RMIT استرالیا می گوید:وقتی اعداد را در بچگی یاد می گیریم، آن ها را کاملا می پذیریم؛ اما داشتن توانایی امتیاز اینکه مثلا مغز چهار واقعا مدال دهنده ی چیست، نیازمند سطح پیچیده ای از توانایی شناختی است. مطالعات نشان داده اند نخستی ها و پرنده ها نیز می توانند نمادها را با اعداد رابطه دهند؛ اما این نخستین بار است که چنین قدرتی در حشره ها علامت داده شده است.

پژوهشگران از قبل حدس می زدند این طور چیزی امکان پذیر است. آن ها تو آزمایش های دقیق کشف کرده بودند زنبورها برای انجام محاسبات بنیادین، نمادهای مربوط به جمع و تحلیل را حساسیت می کنند. همچنین، براساس نتایج مطالعات گذشته می دانیم زنبورها می توانند با استفاده از واژه ارتباطی تیره ای به نام رقص لمحه جنبانی با هم ارتباط برقرار کنند و موضع غذا را به همدیگر خبر دهند. باوجوداین، پژوهش جدید پا را فراتر می گذارد و اولیه بار علامت می دهد همچون انسان ها و شامپانزه ها و تا اینکه کبوترها، بی مهرگان نیز می توانند کلمه ریاضیات را درک کنند.

مقاله های مرتبط:یافته جدید: زنبورها مفهوم عددی صفر را درک می کنندزنبورهای کاغذی از اقتدار استدلال برخوردار هستند

محیط آزمایشی طراحی شده در این مطالعه کاملا ساده و متشکل از سیستم توافق شده ای حیات که قبلا بخاطر وارسی توانایی تشخیص نمادهای عددی تو کبوتر استعمال شده بود. در ابتدا، زنبورها به عارض انفرادی در مارپیچی Yمانند آموزش می دیدند تا بتوانند بوسیله درستی یک تشبیه کردن را با یک عدد خواه برعکس تطبیق دهند. سپس، این موضوع بررسی می شد که آیا آن ها می توانند از دانش گذشته ی خویشتن بخاطر تطابق دادن علامت بوسیله کاررفته برای نشان دادن یک عدد با دشواری دیگر همچنین استفاده کنند یا خیر؛ مانند همان حالتی که عدد دو می تواند نشان دهنده ی دو موز خواه دو شجر یا دو کلاه باشد.

گروه مبدا زنبورها آموزش دیده بودند یک نماد را با یک تعداد اختصاص از عناصر مرتبط کنند؛ درحالی که گروه دوم آموزش دیده بودند برعکس این را عمل دهند و یک تعداد خاص را با یک نماد مطابقت دهند. پس از مرحله ی آموزش، زنبورها هوشیار فضای تصمیم گیری می شدند که در آن فضا، باید یک علامت و بنابراین حجره مربوط به مقصد ای را گزینش می کردند که قبلا درباره اش آموزش دیده بودند؛ مثلا تشبیه کردن N N مدال دهنده ی دو مورد و نماد T معکوس مدال دهنده ی سه گانه تک. بود اگر آن ها انتخاب درستی می کردند، مزد آن ها واردشدن بوسیله فضایی بود که در آن، شهدی شیرین وجود داشت و چنانچه در برگزینی خود اشتباه می کردند، هوشیار فضایی می شدند که ماده ای بدمزه درانتظارشان.

حیات بخاطر مثال، اگر زنبور قبلا تشبیه کردن مدال دهنده ی عدد سه را دیده وجود و می دانست این مغز با اجر همراه است، باید اتاقی را انتخاب می کرد که نمادی با سه حصه مثلا سه گانه هنرمند (داشت حتی اگر قبلا مغز سه را با سه مربع یاد پژمرده). بود پس از ۵۰ دور آزمایش، زنبورهای هر دو گروه ۸۰ تا ۹۰ درصد موفق. بودند پژوهشگران این کار را با اشکال و رنگ جزیی های مختلف تکرار کردند و دیدند زنبورها هنوز می توانند نمادها را با تعداد اشیای موجود در شکل تطبیق دهند؛ اما این دو دسته توانایی حساسیت ارتباط ی معکوس را. نداشتند اسکارلت هووارد، یکی از پژوهشگران مطالعه می:گوید این موضوع نشان می دهد پردازش و درک عددی نمادها در مناطق مختلفی از مغز زنبورها موافقت می افتد، نظیر پردازش های جداگانه ای که داخل مغز آدم رخ می. دهد نتایج ما مدال می دهد توانایی زنبورهای انگبین بوسیله اندازه ی اقتدار فداکار حیوانات بخاطر پرورش نمادها بوسیله نشانی اعداد و ایفا وظایف پیچیده.

ازاله نتایج این استیناف نشان می دهد زنبورها می توانند کمّیّت را حس کنند، سفت مثل اینکه آن ها می توانند بین یک کمّیّت و یک نماد ارتباط برقرار کنند؛ ولی نمی توانند معکوس این حالت را یاد. بگیرند این معاینه علاوه پهلو اینکه بوسیله ما دستیار می کند یادگیری و نحوه ی برقراری رابطه بین مفاهیم مختلف به وسیله ی مغز را درک کنیم، می تواند در درود ارتباطات تکاملی ناشناخته ی بین آدم و زنبور بافایده. باشد دایر معتقد:است آدم ها بسیار از ۸۶ میلیارد نورون درون مغز خود دارند و زنبورها کمتر از یک. میلیون ما زیاد از ۶۰۰ میلیون سال است که تو مسیر تکامل ازهم جدا شده ایم؛ ولی چنانچه زنبورها می توانند چیزی به پیچیدگی زبان نمادین ساخت بشر را یاد بگیرند، این امر مسیرهای تشویش انگیز جدیدی درزمینه ی ارتباط بین گونه ها بازمی.

کند نتایج این استیناف داخل مجله ی Proceedings of the Royal Society B منتشر شده.است بیشتر:بخوانید تلاش برای به کارگیری جانوران دریایی بوسیله عنوان جاسوسکشف آشیانه های پلاستیکی زنبورهای وحشی درون آرژانتیننوعی موش آفریقایی درد را احساس نمی کندپژوهشی درباره چگونگی ترقی زباننخستین پاندای غول پیکر آلبینو در چین رویت