نکته بهداشتی: نالوکسان

نالوکسان می تواند تنفس افرادی که را به علت مصرف بسیار از حد یا اوور دوز  مشتقات تریاک خواه داروهای شبه افیونی دچار توقف تنفس شده اند به حالت معمولی بازگرداند و جان آنان را خلاصی دهد.

نالوکسان ممکن است به صورت تزریقی خواه اسپری بینی استفاده شود. تو برخی از کشورهای این دارو از شیوه داروخانه های دارای مجوز بیع درون اختیار نزدیکان فرد معتاد صبر داده می شود تا در رخساره اوور دوز کردن او برای نجات جانش استفاده شود.

فراورده های نالوکسان امکان پذیر است دوزهای متفاوتی داشته باشند، بنابراین همیشه باید سپرده دوا را با دقت بخوانید. داروی نالوکسان برای درمان مصرف بیش از پیمانه مواد شبه افیونی