فیلم | نفوذ کردن رییس بیمارستان قلب درباره ماجرای بیهوشی غیرمعمول چند بیمار