توزیع کیت های تست ایدز داخل داروخانه ها به کجا رسید؟

دکتر مینو محرز در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به برنامه وزارت بهداشت برای توزیع تست های خودارزیابیاچ آی ویدر داروخانه ها، گفت: باید توجه کرد که تست خودارزیابی خواه Self-test  برای اجتماع ای که آگاهی ندارد، به تنهایی موثر محو. داخل این شالوده ما بوسیله وزارت بهداشت اخبار کردیم که یک نفر باید بوسیله نشانی مشاور تو داروخانه آستان داشته باشد و اگر تست انفراد مثبت شد، او را هدایت یواش.

وی افزود: بنابراین اینطور نیست که فردی تست اچ آی وی دهد و بعد برود و مورد پیگیری فراغت نگیرد. بلکه شعار از انجام تست اچ آی وی این است که افراد مشکوک بوسیله اچ آی وی، تست داده و افراد مبتلا شناسایی شوند؛ بوسیله طوری که چنانچه جواب تست فردی مثبت بود، به مزاکر ما متصل شده و دوا گرفتن کند تا بیماری را بوسیله سایر افراد جامعه منتقل نکند. بنابراین باید این افراد را هدایت کرد.

محرز ادامه رحم: بر این اساس ما با این قول تصویب کردیم که تست خودارزیابی اچ آی وی داخل داروخانه ها توزیع شود که فردی به نشانی راهنما و وکیل در داروخانه محضر داشته باشد و افرادی را که تست خودارزیابی می دهند، راهنمایی کند. بدبختانه شماره ای کیت هایی را وارد و تلاش می کنند که دانا داروخانه کنند.

رییس مرکز تحقیقات ایدز و تنه کمیته کشوریایدز، تاکید کرد: وقتی اجتماع هیچگونه آگاهی درباره اچ آی وی ندارد، چطور باید تست دهد؟. حال اگر مثبت شد، چه اقدامی می کند؟. یا خودش را از بین می برد و یا اقدامات خطرناک انجام می دهد. بنابراین باید کسی تو داروخانه باشد تا بوسیله او مشاوره دهد و راهنمایی اش کند.

محرز همچنین گفت: ما در کمیته کشور ایدز در کنفرانس ای که با وزارت بهداشت داشتیم، اعلام کردیم که ما با تست خودارزیابی داخل حوزه اچ آی وی مخالف نیستیم، اما این تست باید در کنار یک مشاور عمل شود تا به افرادی که تمایل دارند تست دهند، تربیت کند، ولی هنوز این اتحاد نیفتاده است.