بیش از 200 سال از انتخاب تهران بوسیله نشانی پایتخت ایران می گذرد. درطول و قدر جغرافیایی25 / 51 درجه و 43 / 35 درجه واقع شده و ارتفاع متوسط این شهر از سطح دریا 1100 است. تهران مرکز سنگینی سیاسی اداری کشور طی 200 سال اخیر محسوب می شود. شهری آباد که راه های دسترسی سزاوار سرزنش قبولی دارد.

زیاد از 200 سال از برگزینی تهران بوسیله نشانی پایتخت ایران می گذرد. درطول و عرض جغرافیایی25 / 51 درجه و 43 / 35 درجه واقع شده و بلندی متوسط این دهکده از سطح دریا 1100 است. تهران مرکز ثقل دیپلماتیک اداری کشور هنگام 200 سال اخیر محسوب می شود. شهری آباد که طرز های دسترسی سزاوار سرزنش قبولی دارد.

ساخت ماشینی با توانایی ایجاد ابرجای‌گزیدگی از احتمالات آینده

درSGHAROOOON صحنه‌ای از فیلم Avengers 2018، حکیم استرنج در‌باره‌ی ۱۴ میلیون دنیا ممکن فکر می‌کند که در هر‌کدام از آن‌ها، پیروز شعر سر‌انجام موفق می‌شود. شاید او می‌توانست به‌کمک کامپیوتر کوانتومی کارش را ساده‌تر‌ یواش. گروهی از پژوهشگران دانشگاه فن شناسی نانینگ سنگاپور و دانشگاه گریفیث استرالیا الگویی از دستگاهی کوانتومی ساخته‌اند که به‌وسیله‌ی آن می‌توان همه‌ی آینده‌ها‌ی ممکن را تو ابر‌جای‌گزیدگی…

فیزیک ناممکن؛ چرا هنوز هیچ ماشینی با حرکت دائمی بود ندارد؟

بی‌‌شک یکی از دغدغه‌‌های ذهنی کامل علاقه‌‌مندان بوسیله دنیای فیزیک و مهندسی، موضوع ساخت ماشین‌‌های حرکت دائمی است. اما بدنیست مطلع نگاهی بوسیله تمجید دقیق ماشین داخل یکی از معتبرترین دانشنامه‌‌های گیتی با نام بریتانیکا بیندازیم:ماشین، ابزاری محتوی یک یا چند مقدر شدن است که از انرژی بخاطر ارتکاب فرمان مطلوب مصرف می‌‌کند. ماشین‌ها از منابع انرژی حرکتی و شیمیایی، مکانیکی، هسته‌ای، گرمایی و الکتریکی…

بیش از 200 سال از برگزینی تهران بوسیله عنوان پایتخت ایران می گذرد. درطول و شرف جغرافیایی25 / 51 درجه و 43 / 35 درجه واقع شده و ارتفاع متوسط این ایالت از سطح دریا 1100 است. تهران مرکز ثقل سیاسی اداری کشور طی 200 سال اخیر محسوب می شود. شهری آباد که وضع های دسترسی شایان قبولی دارد.

بیش از 200 سال از انتخاب تهران بوسیله عنوان پایتخت ایران می گذرد. درطول و حیثیت جغرافیایی25 / 51 درجه و 43 / 35 منصب واقع شده و ارتفاع متوسط این ده از سطح دریا 1100 است. تهران مرکز ثقل سیاسی اداری سرزمین طی 200 سال اخیر محسوب می شود. شهری آباد که راه های دسترسی زیبنده قبولی دارد.