جهت مغایرت آمار کرونا داخل ایران با واقعیت

به گزارش همشهری آنلاین بوسیله نقل از معارفه آنلاین، محمدمهدی گویا رئیس مرکز مدیریت بیماری های وزارت بهداشت گفت: داخل هر کشوری، یک مرکز و یک شخص آمار مربوط به بلای ناگهانی را اعلام می کند و کسی هم حق ندارد به خودش رخصت بدهد آمار را زیر سوال ببرد. چراکه وقتی فردی آمار را مادون سوال ببرد و بگوید کسی که این اعداد را اعلام می درنگ کذب گفته، در این صورت شهروندان به هیچگاه حرف ما متکی نمی کنند، تا اینکه اگر به آن ها بگوییم دست تان را برای پیشگیری از بیماری شست وشو بدهید.

وی افزود: من خودم در بیرونی و مرکز تولید این آمار هستم و بوسیله دلاوری می توانم بگویم این آمار با واقعیت تفاوت زیاد بسیار کمی دارد. این موضوع غم عمدی نیست، به هر حال ما موارد پیداشده بیماری را اطلاع دادن می کنیم. مواردی از این بلای ناگهانی به شکل خفیف خواه بدون علامت هستند که تو آمارهای ما حلق. ما باید آنچه روشن کردیم، اعلام کنیم.

گویا توضیح عدل: چنانچه این فرق ها به روشنی برای مردم توضیح داده شود، همه چیز ظاهر می شود. این آمار با ماندگی متعدد به دست می آید و صدها نفر در استان های مختلف تکاپو می کنند که این آمار را تا قبل از عقب درون دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور جمع آوری و سپس بوسیله ستاد مرکزی وزارت بهداشت اعلام کنند. وزارت بهداشت وظیفه اش است که این آمار جمع آوری شده را هر روز با شفافیت کامل در جوانمردی مردم بگذارد.