عکس روز | واکسن کرونا برای زنی صد ساله

ASGHARبهOOON گزارش همشهری آنلاین، واکسن های کرونای دانشگاه آکسفورد که بوسیله شرکت آسترازنکاتولید می شوند، از روز پنج شنبه تو اصالت سرو های با سرپرستی پزشکان عمومی در انگلیس استراحت گرفتند و تا  امکان واکسیناسیون آسانتر ساکنان آسایشگاه ها و سایر افراد آسیب پذیر مجهز شود.

Kirsty O’O/Connor/AFP