تست رایگان ویروس کرونا درسراهای برزن

«کاظم کمالی نسب» دستیار امور اجتماعی و فرهنگی شهردار منطقه گفت: «این طرح سراسری با عنوان شهید قاسم سلیمانی با هدف شناسایی افراد مشکوک به کرونا تو اسرع زمان و ضعف این ویروس منحوس عمل می شود.» او افزود: «مدت زمان جوابدهی در سنخ تست رپید برای تعیین مثبت خواه منفی بودن افراد به بیماری کرونا ۲۰ دقیقه است و اگر فردی علائم این بیماری را داشته باشد پایین تر رویت تیم پزشکی محکم خدمات درمانی لازم برحسب شرایط را دریافت می کند. این طرح با همکاری مرکز بهداشت شمال تهران و قرارگاه فرماندهی قلمرو مقاومت بسیج مثال مفتح در حال اجراست.»