عکس | شادمانی ایوانکا ترامپ از دیدن انبوه هواداران پدرش

ایوانکا ترامپ رکورد اوباما را داخل انتخابات آمریکا انقراض