ماهیت دما عجیب نم از آن است که تصور می کنیم

هنوز فصل بهار به آخر نرسیده است اما هوا روزبه روز گرم تر می شود. کثرت مهلت فضا تابستانی خواهد شد. افراد معمولا دوست دارند محیط اطراف خود را تغییر دهند. وقتی فضا سرد است، فضا را گرم می کنند و وقتی گرم است به تعاقب کاهش دما هستند. انسان ها موجودات مرموز ای هستند.

تکثیر گرمی و گرما کار سختی نیست؛ زیرا فعالیت های روزانه حتی بوسیله عارض شیفته هم منجر بوسیله افزایشدمامی شوند. از سوی دیگر کاهش دمای فضا حکم دشوارتری است. معمولا دما به عنوان موجودیتی دارای پس ازآن تو دیدن گرفته می شود که می نبوغ سطح آن را کاهش خواه افزایش داد. براساس این تعریف، عملکرد دما را می قابلیت به کنترل نور صفحه ی عرضه تشبیه کرد؛ اما چنانچه در ساختمانی ترموستات داشته باشید ملتفت می شوید، تعریف فوق اشتباه است: درون جزئي از جمله بهار معمولا ترموستات روی حالت AC تنظیم می شود؛ و فرایند متفاوتی عمل می شود.

قبل از بررسی روش های مختلف افزایش خواه کاهش دما تو کشش تاریخ، بهتر است با تعریف حرارت آشنا شوید. برخلاف تصور، گرمی بعد زدودن. بلکه بسیار تیره تر از این تعاریف است.گرمی واقعا چیست؟

دما کمیتی یکسان برای دو شیء است که برای مدتی کامل با یکدیگر در تماس بوده اند. اگر فنجان داغ قهوه را روی یک میز استراحت دهید و سپس حواستان بوسیله موضوعی در شبکه های اجتماعی پرت شود، دمای قهوه بی نهایت مهلت با دمای میز یکسان خواهد شد. انرژی گرمایی دو شیء هم پایه محو اما دمای آن ها یکسان خواهد شد. اما کارمایه گرمایی چیست؟ تحسین کارمایه گرمایی غم راستا با ستایش دقیق گرمی است: حرارت مقیاسی از کارمایه جنبشی میانگین ذرات یک شیء است؛ که انرژی جنبشی درون این تعریف به جرم و سرعت مقدماتی وابسته است.مقاله های مرتبط:چگونه می توان بدون بنزین فسیلی خانه ها را گرم کرد؟ابداع راهکاری ساده و خلاقانه برای خنک سازی پنل های خورشیدی

انرژی گرمایی به معنی مجموع انرژی های جنبشی ذرات زدودن و این درود بسیار از وزن ساده است؛ اما نکته ی اصلی اینجا است که دو شیء می توانند دمای یکسان اما انرژی گرمایی متفاوتی داشته باشند. اگر پیتزا را روی فویل آلومینیومی در فر قرار دهید هر دو بوسیله دمای انطباق خواهند رسید. با این حال، فویل دارای بزه و انرژی گرمایی قدری است. بوسیله همین برهان دستان شما را نمی سوزاند.

ولی تا این قسمت از مقاله از کلمه ی گرما استفاده نشده است، بجهت معنای این زبان مانع از درک موقعیت های ترمودینامیک می شود. معمولا بهتر است از گرما به عنون یک فعل مصرف شود: برای مثال پرتو خورشید بدن افراد را گرم می بطی ء یا آب بخاطر دم کردن چای، گرم می شود؛ ولی از این زبان بوسیله نشانی موجودیتی اصلی در دنیای حوالی بی قراری استفاده می شود.چگونه می نبوغ اشیا را داغ کرد

روش های متعددی بخاطر افزایش کارمایه گرمایی اشیا بود دارد؛ ولی تو اصل نیاز به نوعی انتقال انرژی است. در ادامه به برخی از روش ها رمز شده است:۱.  تابش نور روی شیء

امواج الکترومغناطیسی یکی از اسلوب های انتقال گرما هستند. پرتو مرئی یکی از گوناگون تشعشعات الکترومغناطیسی است؛ همچنین پرتوهای گاما، اشعه ی ایکس و مادون قرمز هم تو این امواج بود دارند. امواج مستوی هستند اما طول موج متفاوتی دارند و همه ی آن ها می توانند انرژی منتقل کنند.

به همین دلیل وقتی شیئی را مقابل نور خورشید قرار می دهید، مشتعل می شود. البته مردم سال ها است از تلالو خور بخاطر افزایش دمای اشیاء استعمال می کنند. امروز از لامپا ها می توان به جای پرتو خور استفاده کرد. اما نور خورشید به کمترین فناوری احتیاج دارد. اجاق های ماکروویو معمولا عملکرد مشابهی دارند. تشعشعات الکترومغناطیسی این فرها با کشش موج متفاوت (۱۲ سانتی متر به جای ۵۰۰ نانومتر) جذب غذاها می شوند. ۲. سوزاندن

آتش گوناگون مختلفی دارد. با این حال، متداول ترین سنخ آتش، واکنش کیمیایی بین کربن و اکسیژن است. در طول این واکنش، از یگانگی اکسیژن و کربن، کربن دی اکسیدبه دست می آید. وقتی پیوندی شیمیایی بین این دو عنصر شکل می گیرد، نرخ زیادی انرژی آزاد می شود. درنتیجه می توان از ایجاد پیوندها به انرژی رسید نه صرفا شکستن آن ها.

افراد درون زندگی یومیه ی خویشتن بارها فرایند فوق را انجام داده اند. آن ها انشعاب های درخت را جمع آوری کرده اند و سپس با افزایش دمای آن، واکنش بین اکسیژن و هوا را امکان پذیر باریک اند. البته برای چنین واکنشی لزوما حاجت به چوب نیست.

بنزین های فسیلی حزن گزینه ی مناسبی هستند (البته اگر نابودن کردن گیاهان برای تبار های آینده را بی سابقه بگیرید). می توان از سوزاندن فلزهایی قرین آهن یا آلومینیوم هم به آتش رسید اما این فرایند کمی پیچیده مرطوب است.

۳.  ساختن روانی الکتریکی

تاسیس مدار الکتریکی از صفر امر محظور تراشیدن. بخاطر این کار عزب به یک باتری و سیم سیلان حاجت دارید. یک باتری میسر از دو فلز متفاوت و نوعی اسید در میان آن ها تشکیل شده است. حتی می توانید با سکه بخاطر خود باتری بسازید.

باتری، میدان الکتریکی را داخل سیم ابداع می کند و این میدان پیشدستی کردن الکترون های آزاد را اضافه می دهد. بااین حال، الکترون ها نهایتا با اتم های تشکیل دهنده ی سیم فلزی برخورد می کنند، بنابراین سرعتشان آهسته شده و کارمایه جنبشی خویشتن را از دست می دهند. از طرفی انرژی ذخیره شده، به بخش دیگری منتقل می شود. درنتیجه کاهش انرژی جنبشی الکترون ها منجر به افزایش انرژی گرمایی سیم می شود.مشتعل شدن فر برقی و تستر، نتیجه ی قضیه صاعقه در سیم ها است

تمام سیم های حامل قضیه الکتریکی، گرم می شوند و درنتیجه گرمی را افزایش می دهند. دفعه ی بعدی که خواستید از جاروبرقی استفاده کنید، دست خویشتن را روی کابل آن فراغت دهید تا گرمای آن را عاطفه کنید. جاروبرقی ها معمولا روند زیادی دارند.

البته هیچ کس نمی خواهد سیم های داخل خانه اش بسیار از معادل داغ شوند؛ ولی عملکرد تستر متفاوت است. درون این دستگاه سیمی با جریان الکتریکی صبر دارد که آن را داغ می کند و وقتی نان را پیاده شدن آن سیم فراغت می دهید، نان حالتی خشک صریح می یواش. همین فرایند برای فر برقی صدق می درنگ.

بخاطر رسیدن بوسیله عملکرد مدنظر باید داخل انتخاب سیم دقت کرد. برای مثال دمای سیم های چاق بوسیله اندازه ی سیم های باریک افزایش روشن نمی کند؛ بنابراین نوع ماده تیمار داخل مقیاس گرمای دریافتی مؤثر است. بخاطر شهید فلز نیکروم، بیشتر از مس گرم می شود.روش های دیگر

در امتداد به رویه های دیگر افزودن دما اشاره شده است: فشرده سازی گاز. از این گونه در پمپ های گرمایی استفاده می شود.تجزیه خواه ترکیب اتم ها. همجوشی هسته ای منجر به افزودن دمای اشیا می شود. از این فرایند می توان برای جوشاندن آب درون نیروگاه هسته ای استعمال کرد.محو کردن و اصطکاک. ایجاد اصطکاک بین دو سطح، باعث افزایش گرمی می شود. برای مثال می قابلیت به پدال های ترمز اشاره کرد. درواقع افزایش دما کنار اثر اصطکاک را می استعداد اثری ناخواسته دانست اما گاهی این فرایند بوسیله صورت عمدی ساختن می شود.انداختن. وقتی شیئی سقوط می کند، سرعت می گیرد. با برخورد شیء به زمین، انرژی جنبشی به انرژی گرمایی دگرگونی می شود. درنتیجه، می توانید با انداختن اشیاء روی زمین گرما خلق کنید اما رویه های فوق بهتر هستند.

درنتیجه، روش های آسانی برای تولید گرما وجود دارد. تقریبا تمام فعالیت های گرمای فضا را افزایش می دهند، زیرا این فعالیت ها عامل واگذاری انرژی به اشیای دیگر هستند.نحو هایی برای سردسازی اشیاء

اما چگونه می استعداد دمای اشیاء را پائین آورد؟ معمولا کاهش گرمی دشوارتر است. در ادامه به فدایی متد های سردسازی اشیاء رمز شده است.۱.   صبر دادن شیء کنار شیء سرد

این ترفند میسر است. چنانچه نوشیدنی خود را درون تشتی پر از خنک قرار دهید، تعامل گرمایی، بین دو شیء رخ می دهد. خنک گرم می شود و نوشیدنی شما به لطف جادوی ترمودینامیک سرد می شود. ولی یک شاق وجود دارد. بخاطر این روش باید شیء سرد آماده باشد. یخ انتخاب خوبی است زیرا با دریافت کارمایه زیاد، دمای آن افزایش مشخص می کند و از فاز جامد متوجه فاز مایع می شود. درنتیجه، نوشیدنی گرم انرژی اضافی را بوسیله یخ منتقل می کند.

امروز می توانید داخل هر فروشگاهی کیسه های یخ را پیدا کنید اما در سال های دور، یخ فقط تو زمستان ظاهر می شد. البته خانه های یخی عایق داری بود داشتند که راز ذوب نشدن یخ ها، کاربرد از قطعات و بلوک های یخی بزرگ بود. هر چقدر توده ی یخی مبصر تر باشد، زمان بیشتری برای ذوب آن لازم است. برای مثال در فیلم یخ زده، شغل کریستف برداشت خنک حوض درست کردن و پس انداز سازی آن برای تابستان بود.

۲. فرایند تبخیر

در این روش، نقد شو انرژی کافی را بخاطر تبدیل به سرگین دریافت می کند. اگر مایع مدنظر آب باشد، به بخار آب دگرگونی می شود. ازآنجاکه این گذار فاز احتیاج به انرژی دارد، مقداری از آب با انرژی کمتر پاینده می ماند و بنابراین گرمی را کاهش می دهد.

تعریق بدن انسان اندوه نوعی فرایند تبخیر است. غشا آب را پس انداز می کند و با تبخیر تازگی پوست، بدن خنک می شود. تعریق بدن معمولا تو شرایط رطوبت بالای محیط اضافه می یابد. آب از روی پوست، تبخیر می شود اما درون منبع حال تبخیر آن مجددا روی پوست می نشیند و مولود ی نهایی پیراهنی زیرفون است.

فرایند سرمایش تبخیری را می توان در اشیای دیگر هم مشاهده کرد. یکی از یخچال های باستانی بخاطر خنک نگه داشتن غذاها، سبو های رسی هستند. با استراحت اعطا کردن طعام داخل کوزه ی رسی و بعد صبر اعطا کردن آن کوزه در تنگ ای دیگر و ریختن لایه ای از شن و آب بین آن ها، دمای غذا اوج نمی رود و درنتیجه فاسد نمی شود. درنتیجه با بخار آب، تنگ ی داخلی خنک می شود. البته این فرایند در مناطق خشک نتیجه جزء است که سرعت تبخیر آب نسبتا اوج است.

اما درباره ی پنکه چه می قابلیت گفت؟ اگر یک روز داغ برابر پنکه بنشینید، حس خنکی می کنید؛ ولی پنکه ها معمولا دمای هوا را کاهش نمی دهند بلکه صرفا جریان محیط را افزایش می دهند. به این زیبایی سرعت بخار روی غشا افزایش فاحش می کند؛ اما اگر غشا شما قدیم محلول غلیظ قندی دارویی نمی کند، پنکه نتیجه ی چندان مفیدی نخواهد داشت.

برخی اوقات فن ها بخاطر اشیای دیگر مولود بخش هستند. برای شهید فن درون کامپیوتر، مسئله هوا روی سی معلول یوی داغ را افزودن می دهد. درنتیجه ارتباط گرمایی بین هوا و پردازنده ی گرم افزایش یافته و دمای پردازنده یکسان با دمای حجره باقی می ماند؛ اما فن یا پنکه ی داخل کامپیوتر نمی تواند از حد مشخصی دمای محیط را پائین تر بیاورد.

۳. انبساط و انقباض

 اما فرآیندهای مدرن سرمایشی مثل کولر درون خودرو خواه ساختمانی چگونه عمل می کنند؟ یخچال چطور؟ هر دو دستگاه، تقریبا عملکرد مشابهی دارند. هر دو دستگاه، تو درجه ی اول با تولید گرمایش، محیط اطراف را خنک می کنند.

برای دریافتن بهتر فرایند کولر و یخچال، نواری لاستیکی بردارید. هرچقدر نوار ضخیم زیرفون باشد، مولود ی بهتری به دست خواهد آمد. بعد آن را سریع بکشید و تا زمانی که به گوهر بالایی تان برسد این فرمان را ادامه دهید (منبع بالایی بوسیله گرمی احساساتی است). در این مرحله گرمای لاستیک را عاطفه می کنید. تا وقتی که دمای لاستیک کاهش پیدا درنگ آن را در حالت کشیده نگه دارید. پس از آنکه دمای لاستیک به دمای اتاق رسید، بگذارید نوار لاستیکی آرام آرام به حالت اول خود بازگردد. اگر مکرر نوار را به لب خویشتن نزدیک کنید، عاطفه سرما می کنید.کولر و یخچال برای تولید سرما داخل درجه ی نخست نیاز به گرما دارند

AC (جریان متناوب) از نوار لاستیکی استفاده نمی بطی ء. بلکه ماده ی سردکننده ای دارد (R134A یکی از مواد رایج است) که داخل مدار امانت ای از خارج خانه حرکت می درنگ. وقتی این ماده فشرده می شود، نه تنها داغ نمدار می شود بلکه می تواند از فازی قرین سرگین به مایع تحول شود. به این ترتیب دمای محیط را پائین می آورد و سپس هوای خنک به تو خانه جریان برملا می کند.

حالا باخبر می شوید که چرا با باز گذاشتن در یخچال نمی توان خانه را یخ کرد. درون یخچال صرفا به این برهان سرد است که داخل قسمت پشت آن فرایند گرمایشی در قضیه است. همچنین سیم های الکتریکی و موتورها را باید به آن افزودن کرد. درنتیجه روی هم رفته، باز گذاشتن در یخچال حتی می تواند دمای درون حجره را افزایش دهد.روش های دستی

سردکننده ی پلتیر، از دو فلز متفاوت تشکیل شده است که بوسیله یکدیگر وصل شده اند. وقتی جریان الکتریکی تو واسط بین این دو فلز قضیه پیدا می کند، یک طرف آن داغ و سمت دیگر سرد می شود. این اثر بسیار کوچک است بنابراین نیاز به تعدادی از این اتصال ها دارید تا تأثیر سرمایشی آن را حس کنید.

اگر بوسیله جای واگذاری مسئله از وسیله پلتیر، یک سمت را مشتعل و سمت دیگر را سرد کنید می توانید صاعقه تولید کنید. این فرایند دقیقا در دینام ترموالکتریک قیافه می دهد. این ژنراتور هیچ حصه متحرکی ندارد. زیاد بهینه ازاله اما اگر شیء داغی مانند منبع رادیو اکتیو و شیء سردی مثل فضای خلاء را داشته باشید، می توانید از تعامل این دو انرژی تولید کنید. به همین برهان این مبدل در فضاپیماها مفید است.

سیاق های دیگری هم برای سرمایش وجود دارند. برای مثال می استعداد با استفاده از لیزر و اثر داپلر از اتم ها بوسیله انرژی رسید. همچنین روش سرمایش مغناطیسی مشابه AC است با این تفاوت بوسیله جای ماده سرد کننده حاجت به افزایش گرمای راسته مغناطیسی دارد.

بوسیله طور کلی افزایش گرما خواه داغ کردن اشیاء کار ساده ای است در برابر تحت هر شرایطی می تواند رخ دهد. برای سرد کردن اشیاء باید یک شیء داغ و یک شیء سرد داشته باشید. اینجا است که وضعیت مبهم می شود؛ ولی دما مانند مسافت تراشیدن. رفتن بوسیله یک جهت آن (تکثیر دما) ساده نم از لول به موجب دیگر (کاهش حرارت) است. به همین دلیل گرمی عجیب تیز از قطع تخیل است.بیشتر بخوانید:بوئینگ و FAA پروازهای آزمایشی برای تأیید دوباره هواپیمای ۷۳۷ مکس را شروع کردندکشف قدیمی ترین سکونتگاه وایکینگ ها داخل ایسلندشیائومی و هواوی در تبار بعدی گوشی های تاشدنی خود از فناوری UTG استفاده می کنندکارزار تحریم تبلیغات فیسبوک روزبه روز مبصر تر می شودمایکروسافت تمامی فروشگاه های حضوری خود را تعطیل می کند