تکامل؛ تصویر معروف راهپیمایی پیشرفت اشتباه است

تکامل تشریح می دهد چگونه موجودات حی از اجداد قدیمی خود به وجود آمده اند. تصور این مسئله آسان است که تکامل با افزودن ویژگی های متاخر به ارگانیسم ها کار می بطی ء و تاریکی آن ها را به طور پیوسته بیشتر می بطی ء. بعضی از ماهی ها طی تکامل پا درآوردند و متوجه خشکی شدند. برخی از دایناسورها نیز بال درآوردند و اول به تصعید کردند. برخی دیگر خلال تکامل رحم دار شدند و فرزند خویشتن را به دنیا آوردند. البته این تصوری نادرست درباره ی تکامل است. بسیاری از شاخه های موفق درخت زندگی مانند باکتری ها میسر الباقی اند یا مثل انگل ها از پیچیدگی آن ها کاسته شده است و در عین حال، عملکرد آن ها کاملا مطلوب است.

در مطالعه ای که به رطوبت در مجله ی Nature Ecology and Evolution منتشر شده است، پژوهشگران ژنوم کامل بیش از ۱۰۰ موجود زنده (عمدتا جانوران) را برای بررسی نحوه ی تکامل قبیله ی جانوران در سطح ژنتیکی مطالعه و مقایسه کردند. نتایج نتیجه از این پژوهش علامت می دهد منشأ دسته های اصلی جانوران متشابه گروهی که انسان ها داخل آن فراغت دارند، با افزوده شدن ژن های متاخر همراه نبوده؛ بلکه با کاهش ژنتیکی همراه بوده است.

استفان جی گولد، متخصص زیست شناسی تکاملی، یکی از مخالفان ایده ی «راهپیمایی پیشرفت» است. بوسیله عقیده ی او، تکامل همیشه بوسیله افزایش پیچیدگی منجر نمی شود. او درون کتابی به اشتهار ساختمانی طولانی (۱۹۹۶)، در توصیف مسیر حرکت تکامل مدل راه رفتن فردی سرمست را شهید می زند. فرد مجذوب از مشروب فروشی (بار) کنار ایستگاه ترن بیرون می آید و شلخته وار روی سکو بوسیله این روشنایی و آن شعاع می رود و بین بار و خوش نویسی قطار در تزلزل است. در این وضعیت، می توان انتظار داشت درصورت حیات زمان کافی، مرد مجذوب در ریل بیفتد و در آن گیر کند. سکو مقیاسی از پیچیدگی و بار به عنوان پایین ترین سطح پیچیدگی و خط سیاق آهن به نشانی حداکثر سطح تیرگی داخل دیدن گرفته می شود. عمر از بار با حداقل پیچیدگی ممکن آغاز شده است و گاهی اوقات به طور تصادفی بوسیله سمت ریل (تکامل داخل مسیری که انگیزه افزایش پیچیدگی می شود) و گاهی اوقات بوسیله جانب مرحله (کاهش پیچیدگی) تلوتلو می خورد.مقاله های مرتبط:داروین، تکامل و انتخاب طبیعی دقیقا چه می گویندصفات بیهوده تکاملی: شاهدی پهلو تئوری تکاملکرمی که پاهایش را از مشت داد؛ باستانی ترین نمونه از بازگشت تکاملی

هیچ گزینه ای بهتر از دیگری تراشیدن. امانت به محیط و سودمندی از نظر بقا، ساده ماندن یا کاهش تاریکی ممکن است درمقایسه با تکامل به عزیمت اضافه پیچیدگی بهتر باشد. بااین حال در مواردی، گروه هایی از جانوران ویژگی های پیچیده ای به دست می آورند که به اختصاص دادن ذاتی بدن آن ها تبدیل می شود و دیگر نمی توانند آن ها را بوسیله مشیت ساده ترشدن از دست بدهند و در این حالت، در سطر قطار گیر می کنند. برای مثال، موجودات پرسلولی به ندرت امکان پذیر است به عقب برگردد و به موجودی تک سلولی دگرگونی شوند.

اگر فقط روی موجوداتی تمرکز کنیم که داخل ریل گیر کرده اند، درک اریبی از تکامل علنی و فرض می کنیم عمر در مسیری یمین و از سادگی به تیرگی درون حال حرکت است و بوسیله مغلوط به این باور می رسیم که اشکال قدیمی حیات ابد ساده و دشواری متاخر ابد تیره تیز هستند. بااین حال، مسیر واقعی به جانب شبهه بسیار پرپیچ وخم زیرفون است.

پژوهشگران تو وارسی ی خود این موضوع را بررسی کردند که چگونه ابهام ژنتیکی تو جانوران تکامل پیدا کرده است. آن ها پیش از این داخل مطالعه ای دیگر نشان داده بودند کهاضافه شدن ژن های جدید، ازنظر تکامل بدوی ی سلسله ی جانوری رادیکال بوده است. درادامه ی پژوهش مذکور، این سؤال مطرح شد: تو دوران تکامل بعدی جانوران نیز چنین چیزی درست بوده است؟

مطالعه ی درخت زندگی

بیشتر جانوران را می توان در قسمت قسمت کردن های تکاملی اصلی گروه بندی کرد؛ شاخه هایی از شجر زندگی که نشان می دهد چگونه جانورانی که امروز زندگی می کنند، از کلکسیون ای از اجداد مشترک تکامل محسوس کرده اند. پژوهشگران به منظور یافتن پاسخ این پرسش، توالی ژنوم اجداد حیوانی موجود را مطالعه و برای مقایسه از اجداد غیرجانوری نیز استفاده کردند.

یکی از اجداد جانوری، دندان دومیان هستند که شامل انسان ها و مهره داران دیگر و نیز ستاره های دریایی و توتیای دریایی می شوند. مورد دیگر غشا اندازان هستند که بندپایان (حشرات، خرچنگ ها، عنکبوت ها و هزارپاییان) و دیگر حیوانات غشا انداز مشابه نعمت های لوله ای را شامل می شوند. مهره داران و حشرات نیز ازجمله جانوران پیچیده داخل نظر خمود می شوند. اختتام گروهی بوسیله شهرت چرخ ضرر داریم که جانورانی قرین درنگ تنان (مثل لیسک ها) یا موهبت های حلقوی (نعمت های سماوی) را دربر می گیرد. پژوهشگران این مجموعه ی متنوع از موجودات را برگزینی و رابطه آن ها با شجر زندگی و نیز ژن های مشترک و غیرمشترک آن ها را وارسی کردند.

پدیدار درخت زندگی که نشان دهنده ی تغییرات ژنی دسته های مختلف حیوانی است. مثلث های نارنجی رو به پایین نشان دهنده ی ازدست دادن ژن ها است. مثلث های سبز رو بوسیله بالا مدال دهنده ی کسب ژن های جدید است. هرچه مثلت ارشد نمدار باشد، میزان تغییرات بیشتر است.

اگر ژنی در شاخه ی قدیمی تر درخت حیات داشت؛ ولی در شاخه ی جوان مرطوب دیده نمی شد، این طور استنباط می شد که این ژن داخل مسیر تکامل از بین رفته است. اگر اندوه ژنی تو شاخه های قدیمی تر وجود نداشت؛ ولی در انشعاب های کبیر تر دیده می شد، پژوهشگران آن را به نشانی ژن جدیدی تو نظر می گرفتند که در انشعاب ی کبیر پیدا شده است.

نتایج مدال می قسط در دست خط تکاملی، تعداد غیرمنتظره ای از ژن ها از مشت رفته یا به دست آمده اند و این نکته هرگز در تجزیه و تجرید های گذشته دیده نشده بود. دو تک از اجداد اصلی، دندان دومیان (ازجمله انسان ها) و پوست اندازان (ازجمله حشرات) بیشترین میزان از مشت دادن ژن ها را نشان می دادند. درمقابل، چرخ زیان تعادلی میان ایجاد ژن های متاخر و از مشت دادن ژن های باستانی مدال می دادند.

نتایج این پژوهش تصویر ارائه شده ی جی گولد را با نشان دادن این موضوع تأیید می کند که در سطح مولکولی، زندگی با زین بار و ساختن جهشی ارشد در پیچش خلق کردن شده است؛ ولی پس از انتظار اولیه، برخی از اجداد با از دست اعطا کردن ژن های خویشتن بوسیله مرحله نزدیک نمدار شدند. این در حالی است که برخی دیگر با ستاندن ژن های جدید به جانب ریل پیش رفتند.بیشتر بخوانید:ابزار ویرایش ژن درون ماهی مرکب؛ راه گشای تداوی بیماری های ژنتیکی تو انسانچرا استنکاف گزینی مدنی در دوران شیوع بیماری بخاطر مردم ترسناک است؟نتایج پژوهشی بدیع: مارها برای دفاع از خود زهر تولید نمی کنندکشف شواهدی از تکامل انگشت تو ماهی هایکی از ایده های اساسی داروین تایید شد