کشف ویروس های غول پیکر دارای انفراد های منحصر بوسیله بی مانند

پژوهشگران با معاینه ژن های موجود درون محیط های مختلفی مثل بزاق انسان، مدفوع حیوانات، درمانگاه ها، خاک و موارد دیگر، صدها ویروس غول بدنه پیدا کرده اند. برخی از این ویروس ها دارای توان هایی هستند که تا پیش از این تنها در حیات سلولی دیده شده بود.

یک دسته پژوهشی بین المللی تحت تربیت دانشمندانی از دانشگاه برکلی کالیفرنیا قسمت قسمت کردن های کاملا جدیدی از فاژهای غول پیکر را پیدا کرده اند (ویروس هایی که باکتری ها را آلوده می کنند) و ۳۵۱ توالی ژنی را با تیمار اختلاط کردند. پژوهشگران در این توالی ها، ژن هایی را پیدا کردند که ویژگی های غیرمنتظره ای را کدگذاری می کردند ازجمله حصه هایی از دستگاه سلولی را که دستورالعمل های DNA را برای پیدایش پروتئین خوانده و انجام می کند (فرایند ترجمه). باسم الشايب و جیل بانفیلد از دانشگاه برکلی درون مصاحبه با ساینس آلرت گفتند:آن ها دارای تعداد غیرمعمولی از اجزای وسیله ترجمه هستند که در یک ویروس عادی دیده نمی شود.

فرایند ترجمه در ساختارهای مولکولی موسوم بوسیله ریبوزم ها قیافه می گیرد و پژوهشگران واقعا ژن هایی را پیدا کردند که برخی از مولفه های آن ها (پروتئین های ریبوزومی) را کدگذاری می کردند. روهان ساچدوا فنی اکولوژی میکروبی از دانشگاه برکلی گفت:به طور معمول، چیزی که زنده را از غیرزنده استثنا می کند، داشتن ریبوزوم و اقتدار ترجمه است. این یکی از مهم ترین فردی هایی است که ویروس ها را از باکتری ها جدا می درنگ. برخی از فاژهای مبصر دارای سامان آلات ترجمه یدکی هستند، بنابراین این مرزبندی را تا حدودی پیچیده می کنند.

پژوهشگران همچنین توالی های کدکننده ی سیستم کریسپر را همچنین نمودار کردند. سیستم کریسپر به عنوان جهیز ایمنی که باکتری ها از آن برای مقابله با ویروس ها استعمال می کنند، نیز وجود دارد. ویروس های نو کشف شده همه دارای ژنوم هایی با طول زیاد از ۲۰۰ هزاره جفت نوکلئوتید هستند درحالی که میانگین اندازه ی ژنوم فاژهای شناخته شده، بیشتر و درحدود ۵۲ هزار جفت باز است.مقاله های مرتبط:استفاده از کریسپر به عنوان مایه کشنده ویروسانتشار اولیه ویدئو از نحوه لباس گیری ویروس هاویروس هایی که بخاطر سلامتی بدن کار کننده هستند

برخی از ژنوم های فاژی که پژوهشگران وقوف کردند واقعا غول آسا بودند؛ پژوهشگران یک گروه را «فاژهای غول آسا» نامیدند و تو شهرت گذاری ۹ قسمت قسمت کردن جدید دیگر همچنین از کلمه ی «بزرگ» استفاده کردند. الشايب و بانفیلد گفتند:ژنوم این فاژها حداقل ۴ مقابل ژنوم یک فاژ معمولی است و مبصر ترین آن ها ۱۵ طبق حالت معمول بوده و ۷۳۵ هزاره جفت باز دارد.

 فرض می شود این فاژهای بزرگ زیرفون باعث آلوده شدن باکتروئیدها شوند. باکتروئیدها گروهی از باکتری ها هستند که به نعوظ گسترده در محیط پیراموان ما و از قبر گرفته تا روده های ما درگاه دارند. ژنوم این فاژهای سنگین به اندازه ی کافی بزرگ است که رقیب ژنوم باکتری های کوچک شود ولی پاندورا ویروس های آلوده کننده ی آمیب همچنان با ۲/۵ میلیون جفت باز، مقام اول مبصر ترین ژنوم ویروسی را دارند. ساچدوا گفت:فاژهای بزرگی قبلا شناسایی شده اند ولی آن ها یافته های پراکنده ای بودند. چیزی که ما در این مقاله جلوه گر کردیم، آن است که این ها اساسا همه مکان هستند. ما آن ها را درجایی می بینیم.

همچون سایر فاژها، این گروهاز ویروس ها، DNA خویشتن را بوسیله میزبان باکتریایی خویشتن تزریق می کنند و تجهیزات افزودن ژن فداکاری را برای پیدایش نسخه های از خودشان به خدمت می گیرند. پژوهشگران گمان می کنند که حین این اتفاق، فاژهای غول پیکر همچنین از فدایی از ژن های اضافی خود برای تغییر مسیر مراحل ابتدایی ترجمه درون باکتری استفاده می کنند و تولید پروتئین را متناسب با حاجت خویشتن خبیی می کنند. چنین کنترلی از تولید پروتئین تو ویروس های حیوانی دیده شده است.

یک فاژ غول هیکل (تک ۲۶) یک باکتری را آلوده کرده و پاسخ آن دربرابر فاژهای دیگر را دستکاری می کند

الشايب توضیح داد که فاژهای غول جثه از سیستم کریسپر خویشتن بخاطر هیاهو فاژ دربرابر فاژ استفاده می کنند و ویروس های رقیبی را که ترانه دارند همان باکتری میزبان را آلوده کنند، بوسیله طور اختصاصی مورد هدف صبر می دهند. تجسس ای که در سال گذشته منتشر شد، نشان داد که چگونه برخی از فاژها از این سیستم برای خنثی کردن اقدامات ضدفاژی باکتری میزبان استعمال می کنند. بانفیلد گفت:چیزی که با نگاه کردن به این ژنوم های بزرگ متوجه می شویم، آن است که فاژها ژن ها و مسیرهای مختلف زیادی را به دست آورده اند؛ برخی از آن ها را می توانیم پیش دماغ کنیم و برخی را نیز نمی توانیم پیش بینی کنیم زیرا درجریان عفونت، فاژ واقعا کنترل عملکرد میزبان باکتریایی خویشتن را به دست می گیرد.

هرچه درمورد ارتباطات بین مصونیت جسم و روان و میکروب هایی که در بدن و هوا پرگیر زندگی می کنند، دانش بیشتری کسب می کنیم، بیشتر متوجه می شویم که هرچیزی که روی این جوامع باکتریایی اثر بگذارد، می تواند فایده عمیقی روی ما نیز داشته باشد. الشایب گفت:فاژها همچنین به واگذاری ژن های کدکننده ی سموم باکتریایی و ایستادگی آنتی بیوتیکی بین باکتری ها نامی هستند. از آن جایی که ما اندوه باکتری های کاری و هم باکتری های مضر را داریم که روی سطح بدن و همچنین درون بدن ما زندگی می کنند، درک اینکه چه انواعی از فاژها همراه باکتری ها در بدن مردم ها و حیوانات حیات دارند و چگونه روی هوا های مذکور تاثیر می گذارند، از اهمیت اضافی برخوردار است. 

پژوهشگران پیشنهاد می کنند که جهیز های کریسپری که فداکار از این فاژها دارند، شاید این قابلیت را داشته باشد که بوسیله ما کمک کند تا با تغییر عملکرد باکتری ها خواه حذف باکتری های بغرنج ساز، میکروبیوم خود را کنترل کنیم. الشايب و بانفیلد اینک امیدوارند که برخی از این فاژهای غول آسا را در آزمایشگاه فراگیری دهند تا درمورد سیستم های کریسپر فاژها خرد بیشتری بوسیله دست آورند و نقش های آن ها را کشف کرده و قیمت آن ها را در ویرایش ژن ارزیابی کنند. کریستوف ویگل، متخصص بیوشیمی که در این مطالعه مشارکتی نداشته است، می گوید مقاله ی حاضر از ایده ی درنظرگرفتن ویروس ها بوسیله عنوان «ویروسل زنده» پناه می کند. بانفیلد توضیح داد:این فاژهای عظیم، شکاف بین «باکتریوفاژهای غیرزنده» و «باکتری ها و آرکیاها» را پر می کنند. قطعا استراتژی های موفقی بخاطر زندگی بود دارد که ترکیبی از ویروس معمولی و ارگانیسم های حی معمولی است.

اگرچه معاینه ی مجهز درمورد تنوع زیستی ویروس ها نیز علم زیادی همراه خود دارد، درحال حاضر، مهم ترین بحثی که پیش می آید، معنای واقعی زنده بودن است.

نتایج این استیناف داخل نامه ی Nature منتشر شده است.بیشتر بخوانید:واتساپ در حال آزمایش ویژگی جدیدی بخاطر مبارزه با انتشار اعلام جعلی استشستن بی عیب دست با دستیار متن موسیقی مورد دلبستگی و مقابله با شیوع ویروس کرونا ویروس؛ ابزاری بیولوژیک بخاطر پیدایش خاندان آینده باتری های جهانویروس کرونا دربرابر آنفولانزا؛ کدام یک واقعا خطرناک زیرفون است؟ویروس کرونا چیست؟ علائم بیماری، نحوه انتقال و روند عالمگیر