کرونا ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ نفر را خانه نشین کرد

بوسیله گزارش همشهری آنلاین، با شدت دریافت شیوع کرونا داخل جهان، پیاده شدن تعداد شهرهایی که قرنطینه می شوند و افرادی که درهای ساختمان هایشان را به روی خویشتن می بندند افزوده می شود.

کنار اساس گزارش اسپوتنیک، خبرگزاری فرانسه درون گزارش امروز خود، دوشنبه ۴ فروردین از خانه نشینی حدود یک میلیارد نفر سخن گفته است.

فداکاری شدن متجاوز از ۱۵ هزار کالبد داخل جهان به خاطر ویروس کرونا، کشورها را مجبور کرده است که یکی پس از دیگری خویشتن قرنطینه شوند. طبق آمار خبرگزاری فرانسه روز دوشنبه بوسیله زیاد از یک میلیارد تن توصیه شده است که داخل منزل بمانند.  

اما اعتقاد این معارفه بیش دشوار است. جمعیت دنیا اکنون ۷ میلیارد و ۵۳۰ میلیون نفر است. به عبارتی با رقمی که خبرگزاری فرانسه داده به ازای هر ۷ نفر مشت کم یکی در قرنطینه است. این آمار مسلما در کشور ما بوسیله یک متلک قرین است.

در دیگر کشورها نیز پهلو بن تصاویر منتشره، عقیده این نسبت پر اب است.

از ابتدای مسری ویروس کرونا تو ماه دسامبر ۲۰۱۹ درون شهر ووهان چین و پس از آن همه گیر شدن این ویروس داخل کل جهان، حدود ۳۴۰ هزاره قامت درون بیشتر کشورها ناتندرست شده اند و زیاد از ۱۵ هزار بدنه جان خویشتن را از مشت داده اند.