زندگی ویروس کرونا روی اجسام چقدر است

چطور در زمان شیوع بلای ناگهانی ویروسی سودا تندرست و بی خطری داشته باشیم؟ ویروس کرونا چند روز روی یک وسیله همیشگی می ماند؟