فعالیت های پیشگیرانه معلولان برای پیشگیری از انتقال کرونا

به گزارش همشهری آنلاین، سازمان بهزیستی کشور با ترویج سه اینفوگرافی سعی کرده است به افراد دارای معلولیت حرکتی، کم توانی ذهنی و شنوایی کمک درنگ درون موافق ویروس کرونای جدید از خود نگهداری کنند.