هشدار | ۶ رفتار غلط داخل مواجهه با کرونا | با این رفتارها به ترکستان می رویم

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از مهر، روزبه کردونی می گوید: در مواجهه با کرونا معیار های همیشگی مواجهه با بحران ها و مسائل از سوی کارگزاران حکومتی، مردم، روشنفکران و فعالین سیاسی و پافشاری کنار تداوم رفتارهای مبتنی بر جامعه شناسی خودمانی، هیچ کمکی بوسیله کنترل و مهار کرونا نخواهد کرد. برای مدل تداوم ۶ اقدام ذیل مگر تشدید آثار سلبی کرونا و بازی کردن ما به ترکستان اثری نخواهند داشت:

۱- تصمیم های متضاد: کارگزاران حکومتی غرض های متناقض بگیرند (مشابه تعطیلی تمام برنامه های نورزی و منع سفر از یک طرف و انحصار سهمیه بنزین برای سفرهای نوروزی از طرف دیگر)

۲- بی ثباتی در تصمیم گیری ها: کارگزاران حکومتی تصمیم های خویشتن را دائم دگرگونی دهند یا هر کدام تجرید متفاوتی دوروبر کرونا ارائه و آدم را سرگشته و حیران کنند.

۳- آشکار کردن تباین ها در جلوی پرده: کارگزاران حکومتی مسائل خود را از طریق روزنامه نگاری های علنی با یکدیگر بیان (نه حل) و مردم را نگران پر حرارت کنند.

۴- خوداجتهادی انسان: انسان کرونا را موکد نگیرند و با رویکرد همگی چیزدانی و خوداجتهادی ضمن بی توجهی به توصیه های کارشناسان، خویشتن تعیین کننده رفتار خویشتن باشند. متشابه هجوم عده ای بوسیله آماج خصیصه.

۵- انباشت سئوال های بی جواب: روشنفکران با تبعیت از تعریف ادوارد سعید از روشنفکر در مواجهه با کرونا فقط به طرح سئوال های شاق آفرین و پیچیده، نقد حکمرانی و تجویزهای خودبینانه بسنده و به جای حل مشکل بر آن اضافه کنند.

۶- تسویه حساب دیپلماتیک با بلای ناگهانی: کنشگران دیپلماتیک کرونا را فرصتی مناسب برای تسویه احصائیه سیاسی و بازسازی اعتبار مدنی خویشتن تلقی کنند و بوسیله شرایط ملتهب جامعه توجه نکنند.