زیاد از میانگین جهانی پروتئین مصرف می کنیم

بوسیله گزارش ایسنا، دکتر مرتضی رضایی درون سنت گشادن یک واحد تولید دامی تو آرادان با اشاره به استانداردهای جهانی مصرف پروتئیناظهار کرد: بر ماخذ استانداردهای دایره بهداشت جهانی هر بی مانند باید بوسیله ازای هر کیلو وزن، یک گرم پروتئین مصرف درنگ.

وی با بیان اینکه یک سوم این پروتئین باید پروتئین حیوانی باشد افزود: پروتئین حیوانی به دلیل بالانس اسیدهای آمینه، پروتئین ارزشمندی محسوب می شود بر این اساس باید هر فرید بوسیله طور متوسط ۲۷ گرم پروتئین حیوانی استعمال درنگ.

کمک امور تله وزارت جهادکشاورزی با اقرار اینکه میانگین مصرف پروتئین داخل ایران بیش از ۳۴ گرم است تصریح کرد: میانگین مصرف پروتئین در ایران بیش از متوسط های جهانی است و این اتفاق نواخت است.

وی تسهیم پروتئین حیوانی از سرانه پروتئین ایرانیان را ۲۸ گرم است گفت: تسهیم پروتئین آبزیان نیز چیزی بین ۴ تا ۵ گرم است و تو مجموع سرانه کاربرد پروتئین ایرانی ها ۳۴.۵ گرم است.

رضایی از شیر به نشانی یک ماده غذایی فراسودمند نام سرما و اظهار کرد: سرانه مصرف شیر باید تکثیر یابد چرا که شیر علاوه بر پروتئین مواد دیگری از یکسره کلسیم و برخی مواد و ویتامین های تک حاجت بدن را همچنین تأمین می بطی ء. اگرچه البته رادیکال میزان مصرف “گرم پروتئین”است که از نظر این متمایز کاربرد آن تو ایران از وضعیت مطلوبی برخوردار است.

وی از جریان رو به افزایش تولیدات دامی وقوف عدل و گفت: خوشبختانه در سالیان اخیر میزان تولیدات دامی در کشور ما همواره روندی رو به رشد داشته است.

کمک امور دام وزارت جهادکشاورزی با بروز خرسندی از این رشد تصریح کرد: استاندارد تولیدات دامی درون ایران بسیار از هفت درصد نمو دارد و این در حالی است که رشد پری در ایران ۱.۲ درصد است که این مهم نشان از شدت اضافه تولیدات دامی تو کشورمان دارد.

وی داخل بخش دیگری با بیان اینکه ایران از کشورهای سرآمد در مرغ و دانه مرغ است گفت: صنعت دامپروری درون ایران چیزی از دامپروری در کشورهای توسعه یافته کمتر ندارد تنها باید کمک کنیم تا فرآیندهای داخلی داخل آن اتفاق بیفتد.

رضایی بر ضرورت شکل گیری زنجیره های تولید ابرام و خاطرنشان کرد: اگر تعاونی ها پای کار بیایند زنجیره های تولید در کشورمان شکل می گیرد.

معاون وزیر جهادکشاورزی با رمز به کاهش ارزش تخم مرغ در روزهای اخیر افزود: وزارت جهاد کشت در حال مجهز دانه مرغ مازاد بر نیاز را جمع آوری و خریداری می بطی ء.