سلول های بنیادی گیاهی به سطوح پایین اکسیژن احتیاج دارند

گیاهان به نشانی ریه های سبز سیاره ی ما عمل می کنند. یک درخت بزرگ درون واکنش های فتوسنتز، بیش از ۱۲۰ کیلوگرم اکسیژن را بااطلاع اتمسفر زمین می کند. داخل حوادث سیل، بافتن های گیاهی ممکن است دچار کمبود اکسیژن شدیدی شوند و هر شرایط استرس زا هرساله به خسارات درخورتوجهی داخل تولید تمام محصولات زراعت اصلی نظیر برنج و غله و پناد منجر می شود. پژوهشگرانی از گروه زیست شناسی دانشگاه کپنهاگ و دانشگاه پیزا در ایتالیا و دانشگاه های متخصص آخن و هایدلبرگ در آلمان کشف کرده اند انبوهی پایین اکسیژن (هیپوکسی) قول مهمی بخاطر نمو علف هرزه است. پروفسور پدرسن، از دانشگاه کپنهاگ می گوید:با مصرف از تبار جدیدی از کاوشگرهای میکروسکوپی اکسیژن، توانستیم تراکم اکسیژن را در اتاقک بافتی خاربن معادل گیری کنیم که حاوی حدود ۳۰ سلول است و «مریستم راسی تقسیم» نامیده می شود. ما متوجه شدیم در این منطقه، فضا دارای اکسیژن کمتر سلول های مهم مسئول تولید برگ ها و گل های جدید را دربر می گیرد.مقاله های مرتبط:ترفیع مهمی که رشد گیاهان را تا ۴۰ درصد افزایش می دهدکشف چگونگی عاطفه دما در گیاهانگیاهان چگونه از خود دفاع می کنند

سطوح پایین اکسیژن ازطریق ترغیب ایستادگی پروتئینی به شهرت ZPR2 که مسئول تکثیر و تمایز سلولی است، سرعت تولید تجهیزات های جدید را کنترل می بطی ء. ازاین رو، بیشتر بافت های گیاهی بوسیله شدت از حضور هیپوکسی ناشی از رویداد سیل دچار آسیب می شوند؛ ولی تجسس ی جدید نشان می دهد هیپوکسی لازمه حفظ سلول های بنیادی است.

این کشف درادامه ی یافته هایی است که داخل سال های اخیر، درباره ی کنترل متابولیسم گیاهی در شرایط بی اکسیژنی به مشت آمده است. این مطالعات که در مجله های Nature و Nature Communications منتشر شدند، گامی مهم درجهت درک رابطه بین تولید ارگان های جدید و پارامترهای محیطی مؤثر روی رشد و قابلیت تولید گیاه هستند.

نیاز به سطوح پایین اکسیژن برای حفظ سلول های اساسی منحصر به گیاهان زدودن و چندین نوع از سلول های بنیانی جانوران و نیز انسان ها همین ویژگی را دارند. این موضوع جالبی است؛ بجای گیاهان و جانوران ازلحاظ تکاملی باهم بور ی زیادی دارند؛ اما هر دو ازلحاظ سازمان دهی چندسلولی در لیف ها بیشترین سطح پیچیدگی را دارند. ظاهرا ایجاد و حفظ شرایط بی اکسیژنی لازمه ی فعالیت کارخانه های سازنده سلول های متاخر است و بر این اساس، انفراد مذکور غصه تو گیاهان و هم تو جانوران به صورت مستقل توسعه محسوس کرده است.

استعمال این کشف دو مورد است. اصلاحگران حالا کمال مطلوب جدیدی برای انتخاب گوناگونی های جدید محصولات زراعت دارند و واریته هایی که از توان تولید بیشتری در محیط های ناتوان بهره می برند، سازگاری موجودی با دمای بالاتر و وقوع سیل بیشتر است. علاوه براین، پژوهشگران اکنون سلول های بنیادی گیاهان و جانوران را مقایسه می کنند تا اسرار نگه داری سلول های بنیادی و توسعه ی اندام ها را کشف کنند.  نتایج این بررسی درون مجله ی Nature منتشر شده است.بیشتر بخوانید:مردم ها ۶۰۰ گونه گیاهی را داخل ۲۵۰ سال گذشته منقرض کرده اندعلف های هرز؛ راه محلول مبارزه با تغییرات اقلیمینقش درخورتوجه علوفه دریایی داخل جلوگیری از فرسایشکوری گیاهی؛ چرا نمی توانیم گیاهان را ببینیم؟جنگل زدایی شدید؛ بلای جان جنگل های گرمسیری