ساخت ماشینی با توانایی ایجاد ابرجای‌گزیدگی از احتمالات آینده

درSGHAROOOON صحنه‌ای از فیلم Avengers 2018، حکیم استرنج در‌باره‌ی ۱۴ میلیون دنیا ممکن فکر می‌کند که در هر‌کدام از آن‌ها، پیروز شعر سر‌انجام موفق می‌شود. شاید او می‌توانست به‌کمک کامپیوتر کوانتومی کارش را ساده‌تر‌ یواش. گروهی از پژوهشگران دانشگاه فن شناسی نانینگ سنگاپور و دانشگاه گریفیث استرالیا الگویی از دستگاهی کوانتومی ساخته‌اند که به‌وسیله‌ی آن می‌توان همه‌ی آینده‌ها‌ی ممکن را تو ابر‌جای‌گزیدگی کوانتومی شبیه‌سازی کرد.

پروفسور دستیار، مایل گواز NUT سنگاپور، ترفیع و تکامل الگوریتم کوانتومی را رهبری کرده‌ است. وی دراین‌زمینه گفت: وقتی در‌باره‌ی آینده فکر کردن می‌کنیم، با گستره‌ی وقار از احتمالات ممکن رو‌به‌رو می‌شویم. همین که در آینده عمیق‌تر می‌شویم، این احتمالات مقدور به‌صورت نمایی اضافه می‌یابند. برای مثال، تا اینکه اگر در یک دقیقه دو حدس مقدور وجود داشته‌ باشد، در کمتر از نیم‌ساعت، بوسیله ۱۴ میلیون احتمال و داخل کمتر از یک روز، این عدد بوسیله تعداد اتم‌ها‌ی موجود درون جهان می‌رسد.

نتیجه‌ای که مایل گو و گروه پژوهشی او به‌دست آوردند، این است که آن‌ها با استفاده از کامپیوتر کوانتومی می‌توانند طولانی آینده‌ها‌ی ممکن را با قراردادن آن‌ها در ابر‌جای‌گزیدگی کوانتومی بیازمایند. این روش به «گربه‌ی شرودینگر» شبیه است که تو آن گربه هم‌زمان می‌تواند زنده و مرده‌ باشد.

بخاطر درک قدر یا بهای چیزی این روش، این دسته و قسمت قسمت کردن پژوهشی پروفسور جف پراید از دانشگاه گریفیث با یکدیگر شریک می‌کنند. این دو گروه از پردازنده‌ی اطلاعات کوانتومی فوتونیکی خاصی استفاده‌ کردند که در آن، احتمالات ممکن آینده با مکان فوتون‌ها (ذرات کوانتومی تلالو) نشان‌ داده می‌شوند. سپس، آن‌ها بیان‌ کردند حالت وسیله کوانتومی ابر‌جای‌گزیدگی از چندین احتمال ممکن از آینده است که هر‌کدان از آن‌ها با ظن رخ‌دادنشان اندازه‌گیری می‌شوند. 

عکسی از دستگاه آزمایش

حکیم جاین دایسون، هیکل تیم سنگاپور گفت: کار‌کرد این دستگاه از ریچارد فاینمن، فیزیک‌دان سر‌شناس و برنده‌ی جایزه‌ی نوبل، وحی گرفته‌ است. زمانی‌که فاینمن مطالعه‌ی فیزیک را آغاز‌ کرد، متوجه‌ شد اگر ذره‌ای بخواهد از نقطه‌ی A A بوسیله نقطه‌ی B برود، تنها یک سیاق برای این فرمان. ندارد به‌جای اینکه این مورچه از مسیری نمایان عبور‌ کند، از تمامی مسیر‌ها‌ی مقدور همواره بوسیله این دو نقطه گذر. می‌کند کار ما این پدیده را بسط می‌دهد و آن را در قالب نمونه حرفی از آینده بیان.

می‌کند این ماشین به‌تازگی یکی از کاربرد‌ها‌ی خود را به‌نمایش گذاشته. است این دستگاه مدال می‌دهد چقدر جهت‌گیری زمان حال ما به‌سمت انتخاب می‌تواند بر آینده اثر‌گذار. باشد یکی از اعضا‌ی گروه به‌نام فرزاد غفاری توضیح‌: رحم روش فرمان ما بدین‌شکل است که بخاطر هر جهت‌گیری خاص، تمامی احتمالات آینده را در ابر‌جای‌گزیدگی قرار‌. دهیم با بر‌هم‌نهی این ابر‌جای‌گزیدگی‌ها،‌ دیگر لازم نیست بوسیله هر‌کدام از این احتمال‌ها‌ی آینده به‌صورت تکی نگاه‌. کنیم در‌واقع، الگوریتم‌ها‌ی جدید شعور جعلی به‌صورتی طراحی‌ شده‌اند که نشان می‌دهند چگونه تغییرات رفتاری کوچک آینده‌ی کاملا متفاوتی را نما. می‌زند بنابر‌این، با استفاده از این تکنیک می‌توان هوش ساختگی پیشرفته‌ی کوانتومی ساخت که بتواند تأثیر رفتارش را بهتر بررسی‌.

کند بنابر اخبار این گروه پژوهشی، با اینکه وسیله آن‌ها در‌حال‌حاضر می‌تواند ۱۶ آینده‌ی ممکن را به‌صورت هم‌زمان شبیه‌سازی‌کند، الگوریتم کوانتومی مد‌نظر دراصل می‌تواند عاری حد‌ومرز کار‌. یواش پراید: گفت این همان نکته‌ای است که این بنیان را جذاب. می‌کند این، بوسیله کامپیوتر‌ها‌ی کلاسیک دهه‌ی ۱۹۶۰ بیش مثل. است در آن زمان، افراد بسیار بخشی می‌توانستند تصور‌ کنند کامپیوتر‌ها‌ی کلاسیک چقدر می‌توانند کاری. باشند هنوز نمی‌دانیم چه کار‌ها‌یی از کامپیوتر کوانتومی. بر‌می‌آید هر کشف جدید از کاربرد‌ها‌ی کامپیوتر‌ها‌ی کوانتومی، انگیزه‌ی جدیدی برای پیشرفت این تکنولوژی ایجاد.

می‌کند نتایج این پژوهش داخل قالب مقاله‌ای در مجله‌ی Nature منتشر‌ خواهد‌.

شد بیشتر:بخوانید چرا افراد معروف معمولا پیشگویان منت نیستند؟برنامه‌نویس بلژیکی موفق بوسیله حل پازل فراموش‌شده‌ MIT شدسرعت عروج در کرم چاله کمتر از حد تصور استپیش‌‌بینی میچیو کاکو درمورد دستاوردهای مهم علمی تا سال ۲۱۰۰حکمرانی الگوریتم‌ها کنار جهان؛