بیش از 200 سال از برگزینی تهران بوسیله عنوان پایتخت ایران می گذرد. درطول و شرف جغرافیایی25 / 51 درجه و 43 / 35 درجه واقع شده و ارتفاع متوسط این ایالت از سطح دریا 1100 است. تهران مرکز ثقل سیاسی اداری کشور طی 200 سال اخیر محسوب می شود. شهری آباد که وضع های دسترسی شایان قبولی دارد.

بیش از 200 سال از انتخاب تهران بوسیله عنوان پایتخت ایران می گذرد. درطول و حیثیت جغرافیایی25 / 51 درجه و 43 / 35 منصب واقع شده و ارتفاع متوسط این ده از سطح دریا 1100 است. تهران مرکز ثقل سیاسی اداری سرزمین طی 200 سال اخیر محسوب می شود. شهری آباد که راه های دسترسی زیبنده قبولی دارد.